Privacybeleid

1. Introductie

De Bouw Kwaliteitsprofessional B.V., handelend onder de naam De Bouw Kwaliteitsprofessional, werkt persoonlijk, plaatst, begeleidt en ontwikkelt professionals van nu én morgen bij onze partners door heel Nederland. Ten behoeve van deze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. In deze privacy statement willen wij je hierover informeren. Voor specifieke dienstverlening kunnen aparte of aanvullende regels van toepassing zijn.

2. Wie is er verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens?

De Bouw Kwaliteitsprofessional, handelend onder de naam De Bouw Kwaliteitsprofessional, is gevestigd aan de Koninginnegracht 25, 2514 AB Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer <KVK nummer>, is verantwoordelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

3. Waarvoor verzamelen en verwerken we jouw persoonsgegevens?

In het algemeen verzamelt en verwerkt De Bouw Kwaliteitsprofessional jouw gegevens alleen voor de kerntaken, zoals bijvoorbeeld bemiddeling en plaatsing bij onze partners, payroll, werving & selectie, Loopbaan Ontwikkeling Traject (LOT), salarisadministratie en personeelsmanagement. Meer specifiek:

 • Met jou een arbeids-/bemiddelingsrelatie aan te gaan en deze te onderhoud en hiervoor financiële-, personeels-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren.
 • Het houden van een relatie gericht op het realiseren van plaatsingen en deze te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren.
 • Jouw geschiktheid voor een bepaalde aanvraag/plaatsing te kunnen beoordelen, jouw beschikbaarheid vast te leggen en je in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiele) partners.
 • Om je te bemiddelen, jou op de hoogte te houden van ons Loopbaan Ontwikkeling Traject (LOT), je te plaatsen bij partners en/of overige (werk gerelateerde) diensten aan te bieden.
 • Met jou en onze klant(en) overeenkomsten af te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen.
 • Om je te informeren over de dienstverlening van De Bouw Kwaliteitsprofessional en overige activiteiten en deze beter te kunnen laten aansluiten op jouw wensen en kwaliteiten.
 • Voor managementdoeleinden en het generen van managementinformatie en rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van onze kwaliteit en de bedrijfsveiligheid.
 • Om je met je eigen account toegang te kunnen geven tot en gebruik te kunnen laten maken van de besloten web omgeving van De Bouw Kwaliteitsprofessional.
 • Om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen en/of het aanvragen van subsidies en premiekortingen, zoals bijvoorbeeld de identificatie of het afdragen van belastingen en sociale premies.
 • Om wettelijke re-integratie verplichtingen na te komen en te voldoen aan de opdracht van de overheid om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
 • Om je persoonlijke berichten en speciale aanbiedingen te kunnen sturen die aansluiten op jouw persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die je met ons hebt gedeeld en de informatie die wij via cookies of vergelijkbare technieken hebben verzameld over jouw gebruik van de website en/of social media van De Bouw Kwaliteitsprofessional.
 • Om onze producten en dienstverlening (o.a. via onze website en de besloten web omgeving) te verbeteren of (technische) problemen bij het gebruik van de website of diensten van De Bouw Kwaliteitsprofessional op te lossen.

De Bouw Kwaliteitsprofessional verwerkt jouw persoonsgegevens alleen voor de hierboven genoemde doeleinden. Wanneer jouw gegevens worden gebruikt voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zal De Bouw Kwaliteitsprofessional je conform de wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen.

4. Mag de Bouw Kwaliteitsprofessional jouw verzamelen?

De Bouw Kwaliteitsprofessional mag op wettelijke gronden jouw gegevens verzamelen. Jouw persoonsgegevens worden door De Bouw Kwaliteitsprofessional verwerkt:

 • Als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld een project-/arbeidsovereenkomst, of om maatregelen te nemen deze overeenkomst af te sluiten.
 • Voor naleving van wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld het betalen van belastingen of om wettelijke re-integratie verplichtingen na te komen.
 • Voldoen aan de opdracht van de overheid om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
 • Omdat je (indien van toepassing) hiervoor aan De Bouw Kwaliteitsprofessional toestemming hebt gegeven. De toestemming kan te allen tijdens op jouw verzoek worden ingetrokken.
 • Op basis van de gerechtvaardigde bedrijfsbelangen van De Bouw Kwaliteitsprofessional, voor zover de wet en jouw privacy dit toelaat.

5. Waar en wanneer verzamelen wij jouw gegevens?

Je kunt jouw persoonsgegevens op meerdere manieren met De Bouw Kwaliteitsprofessional delen, bijvoorbeeld door:

 • via de website van De Bouw Kwaliteitsprofessional te solliciteren op een vacature;
 • een project-/arbeidsovereenkomst met De Bouw Kwaliteitsprofessional aan te gaan;
 • jouw persoonlijke account via De Bouw Kwaliteitsprofessional;
 • communicatie met De Bouw Kwaliteitsprofessional over een dienst, bijvoorbeeld de vragen die je ons hebt gesteld of verzoeken die je hebt ingediend;
 • per e-mail, telefoon of schriftelijk contact op te nemen met één van de medewerkers van De Bouw Kwaliteitsprofessional;
 • deel te nemen aan activiteiten op social media (door bijvoorbeeld op ‘Vind ik leuk’ of ‘Delen’ te klikken) of jou via jouw social media-account aan te melden;
 • via een nieuwsbrief van De Bouw Kwaliteitsprofessional;
 • het vrijwillig deelnemen aan enquêtes of deel te nemen aan een actie, spel of prijsvraag;
 • wanneer je de website van De Bouw Kwaliteitsprofessional bezoekt de cookies die op jouw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen.

6. Welke gegevens verzamelen wij?

6.1 Gegevens bij inschrijving
Als jij je bij De Bouw Kwaliteitsprofessional inschrijft via een digitaal door jou toegezonden CV, verzamelen wij de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en overige contactgegevens;
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Geslacht
 • Jouw werkervaring(en) en gevolgde opleidingen/trainingen
 • Eventuele verstrekte referenties of getuigschriften
 • Jouw motivatie
 • Burgerlijke staat
 • Bankrekeningnummer
 • Foto en/of video (op vrijwillige basis)

6.2 Gegevens bij indiensttreding
Vanaf het moment dat je voor De Bouw Kwaliteitsprofessional gaat werken verzamelen wij de volgende gegevens:

 • BSN
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • Kopie ID-bewijs
 • Nationaliteit
 • Overige gegevens die nodig zijn voor het voeren van de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Inloggegevens persoonlijk account De Bouw Kwaliteitsprofessional
 • Afhankelijk van de voorkeuren die je hebt ingesteld op verschillende social mediasites, en jouw instellingen t.b.v. van onze site, kan bepaalde persoonlijke informatie worden gedeeld met De Bouw Kwaliteitsprofessional. Denk hierbij bijvoorbeeld aan jouw onlineactiviteiten en social mediaprofielen.

6.3 Gegevens van zakelijke relaties
De Bouw Kwaliteitsprofessional verwerkt ook persoonsgegevens van (potentiele) partners en/of relaties. Dit betreft over het algemeen de contactgegevens van medewerkers van (potentiele) partners, relaties, referenten en andere instanties waarmee De Bouw Kwaliteitsprofessional een zakelijke relatie mee heeft. Meestal betreft dit de namen, contactgegevens en functies van de contactpersonen met als doel het doen van een aanbieding over de dienstverlening en overige activiteiten van De Bouw Kwaliteitsprofessional, de zakelijke relatie onderhouden en/of het aangaan van een plaatsing-/dienstverleningsovereenkomst.

6.4 Bijzondere gegevens
De Bouw Kwaliteitsprofessional verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens als dat nodig is om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegevens, of indien dit anders toegelaten is bij of basis van de wet.

6.5 Het delen van jouw persoonsgegevens
De Bouw Kwaliteitsprofessional kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van De Bouw Kwaliteitsprofessional, haar (potentiële) partners, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Welke gegevens verzamelen wij?”.

Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. De Bouw Kwaliteitsprofessional heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Als jouw goedkeuring wettelijk is vereist of De Bouw Kwaliteitsprofessional de mening is toegedaan dat jouw goedkeuring gepast is, zal De Bouw Kwaliteitsprofessional altijd jouw goedkeuring vragen voordat jouw persoonsgegevens worden gedeeld.

In de regel zal De Bouw Kwaliteitsprofessional persoonsgegevens alleen vrijgeven in overeenstemming met dit privacy statement en/of als dit wettelijk is vereist. Ingeval De Bouw Kwaliteitsprofessional (een deel van) haar bedrijf verkoopt, kan deze overdracht ook de overdracht van jou aan dat bedrijf gerelateerde persoonsgegevens aan de nieuwe eigenaar inhouden.

De Bouw Kwaliteitsprofessional kan jouw persoonsgegevens opslaan in een Cloud. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens in opdracht van De Bouw Kwaliteitsprofessional door een Cloudservice-provider kunnen worden verwerkt en opgeslagen. De Bouw Kwaliteitsprofessional heeft organisatorische en contractuele maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen en veiligheids- en privacy-eisen op te leggen aan onze Cloudservice-providers, waaronder het vereiste dat jouw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden.

7. Bewaartermijn gegevens

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze verzameld hebben. Hierbij nemen we eventuele wettelijke bewaartermijnen, bijvoorbeeld t.b.v. de fiscus (belastingdienst), in acht. 

7.1 Als jij (nog) niet voor De Bouw Kwaliteitsprofessional hebt gewerkt
Jouw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien jij niet voor De Bouw Kwaliteitsprofessional hebt gewerkt. Je krijgt zowel een jaar na het laatste contact als twee jaar na het laatste contact een bericht van ons dat je bij ons staat ingeschreven.

Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, kun je jezelf uitschrijven via een e-mail aan De Bouw Kwaliteitsprofessional. Je zal dan niet meer worden benaderd en/of bemiddeld door De Bouw Kwaliteitsprofessional.

Jouw persoonsgegevens zijn nog drie kalendermaanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving (bij Werving & Selectie is deze periode 24 maanden i.v.m. claimrisico’s). In deze afgeschermde omgeving zijn jouw gegevens enkel beschikbaar voor De Bouw Kwaliteitsprofessional onder strikte voorwaarden overeenkomstig met de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden jouw gegevens definitief verwijderd.

7.2 Als jij voor De Bouw Kwaliteitsprofessional werkt of hebt gewerkt
Jouw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband. Bepaalde persoonsgegevens zijn t.b.v. bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor De Bouw Kwaliteitsprofessional. Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, dan kun je dit aangeven via een e-mail aan De Bouw Kwaliteitsprofessional. Je wordt niet meer benaderd en bemiddeld door De Bouw Kwaliteitsprofessional. Jouw persoonsgegevens worden in dat geval twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Jouw persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor De Bouw Kwaliteitsprofessional onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

7.3 Persoonsgegevens van zakelijke relaties
De Bouw Kwaliteitsprofessional verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee De Bouw Kwaliteitsprofessional zakendoet:

 1. voor het doen van aanbiedingen voor en/of het verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten;
 2. om een zakelijke relatie te onderhouden;
 3. om een plaatsing-/dienstverleningsovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

Van de zakelijke relaties worden o.a. de namen, contactgegevens en functies als zijnde persoonsgegevens verwerkt. De Bouw Kwaliteitsprofessional kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven, indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie, dan wel t.b.v. de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of professionals, zakenpartners en onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens De Bouw Kwaliteitsprofessional diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin De Bouw Kwaliteitsprofessional hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. De Bouw Kwaliteitsprofessional heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden bescherm.

8. Welke rechten heb jij?

We verwachten van jou dat je jouw gegevens zelf up to date houdt. Wijzigingen kun je doorgeven via jouw contactpersoon of via e-mail aan De Bouw Kwaliteitsprofessional.

Indien je niet wilt dat De Bouw Kwaliteitsprofessional jouw persoonlijke aanbiedingen of informatie stuurt, kun je dit De Bouw Kwaliteitsprofessional laten weten via jouw contactpersoon of door dit via een reply aan te geven via de e-mails die je ontvangt.

Ook wijzen wij je op jouw wettelijke recht van inzage, correctie, wissing en beperking.

Verzoeken tot correctie kun je doorgeven aan jouw contactpersoon. Overige verzoeken hiertoe kun je indienen via onderstaande contactgegevens. Op jouw verzoek zullen wij binnen 4 weken reageren.

9. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies en slaat technische informatie op. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat (bijvoorbeeld laptop of mobiel) achterlaat. Dit betreft bijvoorbeeld:

 • IP-adres van de bezoeker
 • Datum en tijd van het bezoek
 • URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is)
 • De op onze website bezochte pagina’s
 • Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.)
 • Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website(s) te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevante van het aanbod op deze website(s) te verhogen. Cookies kunnen zowel door ons als door andere partijen met wie wij samenwerken worden geplaatst.

Op deze website kun je informatie via social media delen, via de aanwezige social media buttons. Door op deze button te klikken, word je doorgeleid naar de website van de desbetreffende derde partij. Voor het gebruik van de cookies van deze partijen verwijzen wij naar de informatie hierover op de websites van deze derde partijen. Op onze website kunnen links gebruikt worden die leiden naar sites van derden, welke dus niet beheerd worden door De Bouw Kwaliteitsprofessional. We wijzen je erop dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud, gebruik of het privacy statement van deze sites.

9.1 Functionele cookies
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren. Tijdelijke gegevens worden opgeslagen om pagina’s sneller weer te kunnen geven en om te kunnen zien of een gebruiker is ingelogd.

9.2 Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van de software van Google Analytics. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

9.3 Tracking- of advertentiecookies
Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties of vacatures die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.

Zoals je ziet is het voor jou handig om met cookies te werken. Maar als je bezwaar maakt tegen gebruik van cookies kun je deze zelf ook verwijderen van jouw pc. Zie voor meer informatie bijvoorbeeld: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookiesverwijderen) of via de privacy instellingen van jouw mobiele device.

10. Beveiliging

De Bouw Kwaliteitsprofessional doet er alles aan om de persoonsgegevens die jij verstrekt, tegen onrechtmatig gebruik, verlies, of ongeoorloofde toegang te beschermen. Daartoe maakt De Bouw Kwaliteitsprofessional gebruik van verschillende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen, het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers, en encryptie van bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.

11. Datalek

Vanaf 1 januari 2016 is er een gewijzigde wettelijke regeling voor wat betreft de melding van datalekken. Indien je het vermoeden hebt dat er sprake is van een datalek, verzoeken wij je dit direct te melden via onderstaande contactgegevens.

12. Contactgegevens

De Bouw Kwaliteitsprofessional B.V.

Koninginnegracht 25
2514 AB Den Haag

info@de-bkp.nl

<telefoonnummer>